Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5

  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Masłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach
www.spzozmaslowice.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Zamieszczone na stronie BIP SPZOZ w Masłowicach  informacje , w postaci artykułów lub załączników , nie są  dostępne cyfrowo.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Data publikacji strony internetowej : 2020-09-23

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. 44 787 46 37 lub e-mail: poradnia@spzozmaslowice.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, 
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną
chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny
dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Postępowanie odwoławcze Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny, odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji , wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury,
można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl Dane teleadresowe podmiotu publicznego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ( w skrócie SPZOZ) 97-515 Masłowice 38 nr.tel. 44 787 46 37 fax 44 7874637 e-mail: przychodnia_maslowice@op.pl strona internetowa: www.spzozmaslowice.pl Dostępność architektoniczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia 97-515 Masłowice 38 Budynek w którym świadczone są usługi medyczne przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Masłowicach jest dwukondygnacyjny. Główne wejście do budynku znajduje się od frontu budynku, od strony parkingu. Prowadzą do niego schody. Ponadto po stronie prawej wejścia głównego przychodni znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne składa się z drzwi zewnętrznych. Drzwi zewnętrzne w dobie pandemii COVID -19 są zamknięte. Pielęgniarka weryfikuje konieczność wejścia pacjenta do przychodni , sprawdza jego wyposażenie w maseczkę,
rękawiczki oraz wykonanie dezynfekcji rąk i kieruje oddzielnym wejściem do odpowiedniego gabinetu.
Budynek nie jest monitorowany i nie posiada alarmu. Przychodnia ( SPZOZ) jest czynna od godz.7-ej do 18-ej W soboty, niedziele i święta oraz wszystkie dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni robocze od 18-ej do 8-ej dnia następnego świadczenia medyczne lekarskie
i pielęgniarskie udzielane są w
Szpitalu Powiatowym w Radomsku ul. Jagiellońska 36 nr tel. 44 6810800 (centrala) a w soboty, niedziele i święta w SPZOZ w Przedborzu ul. Częstochowska 25, nr tel. 516 107 503 Komunikacja w budynku dostępna jest korytarzem i schodami. Przychodnia od frontu budynku (parteru) przy schodach posiada windę dla niepełnosprawnych. W SPZOZ nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Nie ma informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego lub online.

 

Autor: Irena Szczepaniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Irena Szczepaniak
Osoba wprowadzająca dokument:Irena Szczepaniak
Liczba odwiedzin:554